Ośrodki wychowawcze

Działalność resocjalizacyjna nie ma na celu powrotu do poprzedniego stanu zdrowia psychicznego oraz społeczno-moralnego, gdyż ta osobowość ludzka ulega rozwojowi i stale się zmienia. Takie widoczne zaniedbania wychowawcze, doznawane przez dziecko, braki materialne, niezaspokojone potrzeby emocjonalne w ciągu lat rozwoju dziecka spowodowane są określone stereotypy zachowania, postawy motywacyjne, których nie można całkowicie zmienić poprzez wychowanie.

Wówczas niedostatku emocjonalnego, braku pozytywnych przeżyć oraz owych doznań emocjonalnych w dzieciństwie, które są pomiędzy innymi warunkiem odpowiedniego rozwoju psychicznego, nie można już w żaden sposób uzupełnić czy wyrównać. Przez wychowanie, a w razie potrzeby przez zmianę środowiska wychowawczego można także osiągnąć stan bardzo dobrego dostosowania się jednostki do warunków oraz norm społecznych, ale też pozostaje inna motywacja. Głównym celem wychowania resocjalizującego jest „przekształcenie” osobowości wychowanków i usunięcie stanu niedostosowania społecznego będącego wówczas negatywną organizacją postaw wobec siebie samego, innych ludzi i zasad współżycia społecznego. W tym wychowaniu resocjalizującym chodzi o przekształcenie charakteru nieletnich i ich postaw, że przestaną być źródłem reakcji negatywnych czy agresywnych wobec norm zabezpieczających funkcję systemów społecznych i istnienia, jak również rozwoju społeczeństwa i kultury.

To wychowanie resocjalizujące zmierza przede wszystkim do przezwyciężenia negatywnego ustosunkowania się jednostki do zbioru norm wyznaczających określone obowiązki oraz uprawnienia, do wyeliminowania trwałych, negatywnych ustosunkowań do oczekiwań społecznych. Zespół zabiegów pedagogicznych o osobowości resocjalizacyjnym ma na celu doprowadzenie do stanu poprawnego przystosowania społecznego jednostki, a następnie ukształtowania takich cech jej zachowania i osobowości, które będą jej gwarantować optymalne uspołecznienie i twórcze funkcjonowanie w społeczeństwie, którego normy i wartości (standardy aksjologiczne) będzie respektować ze względu na zaistniały w toku oddziaływania resocjalizującego proces internalizacji wartości i norm prowadzący do przyswojenia ideałów i wzorców zbliżonych do ideału czy tak zwane normy w sensie psychologiczno-społecznym.